รักษ์โลก รักเรา  
( Sustainable Happiness )

" สร้างสุขยั่งยืน บนสังคมคุณภาพ "

เพราะการซื้อบ้าน เท่ากับการซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสุขที่ยั่งยืน Sustainable Happiness ซึ่งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพมาอย่างยาวนาน

" ผมแค่รับผิดชอบในงานของผม เพราะประเทศจะยั่งยืนได้ก็คือการมีความรับผิดชอบ ดังนั้นถ้า ผมทำโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญสามารถสร้างชุมชนให้มีปัญหาน้อยได้เยอะเท่าไรก็ช่วยประเทศได้มากเท่านั้น ในขณะที่ลูกบ้านก็จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ "

คำกล่าวของ วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริหาร บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ที่มาของโครงการ รักษ์โลก รักเรา หรือ Sustainable Happiness

Areeya Sustainable Happiness

“บ้าน” มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย ... แต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้

READ MORE

Areeya Sustainable Happiness

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในพัฒนา “คนสร้างบ้าน” ซึ่งได้แก่คนงานและแรงงาน จึงมีการดูแลแรงงานให้อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนทั้งกายและใจ สอดคล้องกับนโยบาย Sustainable Happiness

READ MORE

A Green Market ตลาดนัดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพิเศษแก่ลูกบ้านอารียา ตลาดนัด A Green Market เกิดจากแนวคิดตามนโยบาย Sustainable Happiness หรือ ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการปลูกผัก ปลูกรัก และโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของที่เราได้ดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ลูกบ้านรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นความสุขที่ยั่งยืน

READ MORE