ลงทะเบียน
Areeya Free & Easy
ผู้แนะนำ
ผู้ถูกแนะนำ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ลูกบ้านอารียา ที่แนะนำเพื่อนหรือญาติมาซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ สามารถเลือกรับเงินสดหรือแพ็คเกจท่องเที่ยว มูลค่าและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด • บุคคลทั่วไปที่แนะนำเพื่อนหรือญาติมาซื้อ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ จะได้รับเงินสดมูลค่าและเงื่อนไข ตามที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.areeya.co.th และมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น • สำหรับ ลูกบ้านอารียา สามารถลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับการจอง ส่วนบุคคลทั่วไปต้องลงทะเบียนก่อนการจองอย่างน้อย 1 วัน • สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน โดยรายชื่อเพื่อนหรือญาติที่ผู้แนะนำได้แนะนำมาต้องไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อนการลงทะเบียนแล้ว • ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อเพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน • ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวทางบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนด หากไม่สะดวกในการเดินทาง จะไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้ • บริษัทฯ จะมอบโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวหรือค่าแนะนำให้แก่ผู้แนะนำ ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้าน จากบริษัทฯ และผู้แนะนำรวบรวมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว • โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างลูกบ้านอารียา จะได้รับ ค่าแนะนำในระดับเดียวกับบุคคลทั่วไป และบริษัทฯ จะมอบค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินจอง เงินทำสัญญาและชำระเงินดาวน์ ครบ 5 งวด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำเฉพาะในกรณีที่ชื่อผู้จองและชื่อผู้ทำสัญญาเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น เว้นแต่กรณีจองมากกว่าหนึ่งชื่อ และมีการทำสัญญาในชื่อผู้จองตามหนังสือจอง อย่างน้อยหนึ่งราย • กรณีผู้แนะนำไม่ยื่นเอกสารหรือยื่นเอกสารไม่ครบภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ถือว่าสละสิทธิ์ • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ Areeya Free & Easy ที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต • ค่าแนะนำ ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่า รางวัลหรือเงินสดที่ได้รับ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1797 / www.areeya.co.th • พนักงาน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อารียา แมนเนจเม้นต์ จำกัด / บริษัท คูลสเปซ จำกัด / บริษัท อารียา เซอร์วิส จำกัด / บริษัท ไวต์ลิฟวิง จำกัด / บริษัท ชิลล์สเปซ จำกัด / บริษัท วันอัพ จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้